ALGEMENE VOORWAARDEN CERVANTES CAPITAL

1. Voorwerp : De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn onderneming toe te vertrouwen aan Cervantes Capital. Cervantes Capital aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in bijgevoegde bestelbon/offerte; samen met de algemene voorwaarden vormen ze de overeenkomst. In geval van conflict tussen de bepalingen van de overeenkomst, geldt volgende voorrangsregeling: 1) algemene voorwaarden; 2) bestelbon; 3) offerte. Revisies of wijzigingen zullen pas van kracht worden indien ze naar behoren schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Cervantes Capital gebonden is door een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de bestelbon/offerte.
2. Prijzen : De diensten zullen verstrekt worden tegen de in de bestelbon/offerte vastgestelde prijzen. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Tenzij anders bepaald in de bestelbon/offerte, zullen alle overeengekomen prijzen jaarlijks worden aangepast om de stijgende werkingskosten te dekken. Deze verhoging mag op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen + 1%. Alle door Cervantes Capital voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen één (1) procent per maand. Cervantes Capital heeft het recht alle administratieve kosten door te rekenen, net als de kosten die Cervantes Capital maakt voor de invordering van alle openstaande vergoedingen en andere schade die Cervantes Capital ten gevolge van deze wanprestatie geleden heeft met een minimum van tien procent (10%) van het openstaande bedrag of 100 euro, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is. Onverminderd alle overige rechten van Cervantes Capital heeft Cervantes Capital het recht om zijn diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste openstaande bedragen en/of niet te goeder trouw betwiste bedragen. Alle gevolgen van de opschorting van de diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van de Klant. Gedurende de opschorting
zijn de prijzen nog steeds verschuldigd.
3. Informatie : Cervantes Capital verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de Klant verstrekte informatie. Daarbij heeft Cervantes Capital het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie. Cervantes Capital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Klant.
4. Aansprakelijkheid : Een Partij is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bewezen tekortkomingen die aan haar zijn toe te schrijven binnen de grenzen van dit artikel. Indien een Partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere Partij in gebreke worden gesteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden en in redelijk detail de aard van de tekortkoming te beschrijven. De ingebrekestelling dient de in gebreke blijvende Partij een redelijke periode te geven om de tekortkoming te verhelpen. Indien mogelijk zal Cervantes Capital de fout op eigen kosten herstellen. De Klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. De aansprakelijkheid van de Partijen zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan: schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele en/of buitencontractuele wanprestatie, maar in plaats daarvan onrechtstreeks en/of na verloop van enige tijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, onderbreking of stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, toename van personeelskosten en/of de kosten van de personeels-afvloeiing, schade bestaande uit of als gevolg van aanspraken van derden, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies van gegevens, winst, tijd of inkomsten, verlies van orders, verlies van Klanten, stijging van overheadkosten, gevolgen van een staking, ongeacht de oorzaken hiervan. De aansprakelijkheid van Cervantes Capital is in ieder geval beperkt tot de waarde van de opdracht of, indien de duur van de opdracht één jaar overschrijdt, tot de jaarlijkse waarde van de opdracht. Het recht op schadevergoeding voor fouten toe te schrijven aan Cervantes Capital vervalt zes (6) maanden na het zich voordoen van de vermeende fout.
5. Overmacht : Geen van beide Partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, stakingen of sociale conflicten, gebreken in de apparatuur van de andere Partij, defecten in de telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden of de onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen Cervantes Capital en deze leverancier, zonder dat deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van Cervantes Capital. Indien Overmacht een Partij belet om haar verbintenissen krachtens deze Overeenkomst gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie (3) maanden na te komen, dan kan de andere Partij de samenwerking beëindigen zonder vergoeding.
6. Gegevensbescherming : Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens elke toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze overeenkomst worden verwerkt. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor Cervantes Capital krachtens de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat, wanneer de wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is, de Klant optreedt als de verantwoordelijke van de verwerking en Cervantes Capital optreedt als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze overeenkomst verwerkt dienen te worden zoals deze termen gedefinieerd zijn in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Cervantes Capital het recht heeft om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Klant zal zijn werknemers op de hoogte brengen van het feit dat hun persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst. De Klant en zijn respectieve werknemers hebben het recht om hun gegevens te inspecteren, corrigeren en verwijderen zoals vastgelegd door de toepasselijke Wetgeving inzake gegevens-bescherming. Cervantes Capital zal geen persoonsgegevens meedelen aan andere derde partijen (i) dan aan onderaannemers of derde partijen aan wie dergelijke mededeling noodzakelijk is voor het verstrekken van de diensten of (ii) tenzij en voor zover dit vereist wordt door een bevoegd autoriteit. Indien Cervantes Capital persoonsgegevens dient mee te delen aan een of meer van zijn onderaannemers, dan dient het met deze onderaannemers passende contractuele beschermingsmaatregelen te nemen om te voorzien in een adequate bescherming voor de persoonsgegevens die ze krachtens deze overeenkomst verwerken. Cervantes Capital zal in elk geval de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het ongeoorloofd gebruik of de ongeoorloofde mededeling van persoonsgegevens te vermijden.

7. Vertrouwelijkheid : Zowel de Klant als Cervantes Capital duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. De Partijen verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derde partijen mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat dergelijke partijen gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die in wezen vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

8. Personeel: Cervantes Capital behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant wordt toegewezen aan een opdracht, alsook om deze consultant te veranderen gedurende de opdracht. De werknemers van Cervantes Capital kunnen nooit beschouwd worden als werknemers van de Klant. In overeenstemming met Artikel 31 § 1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Klant, diens werknemers of agenten geen instructies geven aan werknemers van Cervantes Capital en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de werknemers van Cervantes Capital uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit verbod zijn voor rekening van de Klant. De Partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen tot stand gebrachte relatie een relatie is van twee onafhankelijke rechtspersonen. De Partijen nemen alle wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen in acht die van toepassing zijn op onafhankelijke ondernemingen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een (1) jaar vanaf de beëindiging ervan, zal geen van de Partijen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemene voorwaarden.

andere Partij, actief, rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld als consultant, onafhankelijke adviseur of anderszins), de werknemers van de andere Partij afwerven die rechtstreeks bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken geweest zijn, op straffe van betaling van een schadevergoeding gelijk aan het brutojaarloon dat de ene Partij voor de desbetreffende werknemer op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verschuldigd was, met in begrip van de voordelen zoals toegekend bij de arbeidsovereenkomst en de werkgeversbijdrage.

9. Intellectuele rechten: Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van een Partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van die Partij te vervreemden, verpanden of over te dragen aan derden.

10. Duur en einde : De dag waarop de overeenkomst in werking treedt, de duur, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon/offerte. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan Cervantes Capital gestaakt worden.

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht : Deze overeenkomst valt onder de toepassing en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst en die de Partijen niet in der minne konden regelen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.